ROSA ENRÍQUEZ

AS NENAS DE NEVERMORE

I

cargamos no lombo o peso da noite
até abrirmos a súa boca inmensa
por ver o que había.
observamos dentro unha luz negra
que se abría aos nosos pés.
sorprendeunos a fame do burato
e ficamos inmóbiles
cos ollos ben abertos.
inevitabelmente ía tragarnos.
e fíxoo: tragounos.
agora estamos dentro da boca.
somos parte dun horror controlado
dunha errática maneira de vivir.
eu quero contarvos neste poema
como afogamos aquí dentro
no ovo tenebroso.

LAS NIÑAS DE NEVERMORE

I

cargamos en la espalda el peso de la noche
hasta que abrimos su boca inmensa
para mirar lo que había.
observamos dentro una luz negra
que se abría a nuestros pies
nos soprendió el hambre de aquel agujero
y permanecimos inmóviles
con los ojos muy abiertos.
inevitablemente iba a tragarnos.
y lo hizo: nos tragó.
ahora estamos dentro de la boca.
somos parte de un horror controlado
de una errática manera de vivir.
yo quiero contaros en este poema
como nos ahogamos aquí dentro
en el huevo tenebroso.

(Traducción de la autora)

II

houbo uns fillos que non tivemos
e pelexaban constantemente por calquera cousa.
fala dicíanme estes fillos.
é que calabamos todo.
ou case pero algo había que facer
pensabamos nosoutras.
de continuar isto así exclamamos
a boca tragará o pouco que queda.
mellor liscar lonxe.
a idea era pois -como vedes- intentar a fuxida.

cando será lonxe preguntabame eu
algunhas veces EN VOZ ALTA.

lonxe é cando algo queda
a moita distancia dicían eles.
-con eles refírome a todos os nenos
da casa/ os nosos e os das demais- .
lonxe no se acada facilmente.
ansíase mais non se ten.
a tendencia de lonxe é sempre prospectiva
quere estirarse ser máis alto
pero sen tocar o teito.
lonxe é cando estás afastado
e veste un chisco alí no medio da nada
coa morte metida nos dous ollos
equidistante sempre equidistante.
sobre todo iso

II

hubo unos hijos que no tuvimos
y peleaban constantemente por cualquier cosa.
habla me decían estos hijos.
y es que nos callábamos todo.
bueno casi pero algo había que hacer
pensábamos nosotras.
como esto continúe así exclamamos
la boca tragara lo poco que queda.
mejor irse lejos.
la idea era pues -como veis-intentar la huída.

cuándo será lejos me preguntaba yo
algunas veces EN VOZ ALTA.

lejos es cuando algo queda
a mucha distancia decían ellos.
-con ellos me refiero a todos los niños
de la casa/ los nuestros y los de las demás- .
lejos no se alcanza fácilmente.
se ansía pero no se tiene.
la tendencia de lejos es siempre prospectiva
quiere estirarse ser más alto
pero sin tocar el techo.
lejos es cuando estás apartado
y te ves un poco allí en medio de la nada
con la muerte metida en los dos ojos
equidistante siempre equidistante.
sobre todo eso

(Traducción de la autora)

IV

houbo despois algo máis violento alí dentro
algo que non nos prace lembrar mais farémolo.
foi antes de que nevermore abrise as ventás.
comezou cando eles agarraron polo pelo as nosas fillas
-as que non quixemos ter/ había que evitarlles todo isto
que nos esnaquiza- .
para bicalas dixeron que o facían
e crémolo.
escacharon o corpo das nosas fillas
fechóuselles a boca e matáronas pouco a pouco.
xa mortas e aloucadas
colleron da merda o froito
fixeron un pícnic no centro comercial
co pouco que tiñan a man.
volveron despois coa morte nos brazos
ao ovo tenebroso para recuperárense.
estiveron un tempo alí: nesa zona impenetrábel
na que o acontecemento endexamais vai producirse.

IV

hubo después algo más violento allí dentro
algo que no nos gusta recordar pero lo haremos.
fue antes de que nevermore abriese sus ventanas.
comenzó cuando ellos agarraron del pelo a nuestras hijas
-las que no quisimos tener/ había que evitarles todo esto
que nos destroza- .
para besarlas dijeron que lo hacían
y nos lo creímos.
se les rompió el cuerpo a nuestras hijas
se les cerró la boca y las mataron poco a poco.
ya muertas y enloquecidas
cogieron de la mierda el fruto
hicieron un pícnic en el centro comercial
con lo poco que tenían a mano.
regresaron después con su muerte entre los brazos
al huevo tenebroso para recuperarse.
estuvieron un tiempo allí: en esa zona impenetrable
en la que el acontecimiento nunca va a producirse.

(Traducción de la autora)

FIN DA XESTA DE NEVERMORE

esta é entón a historia das nenas espantadizas
as que chegaron de atrás pero conseguiron ir por diante
as mesmas que estouparon o centro gris/ intransitábel
/e obsceno.
as que houbo antes de agora e regresaron da morte
atravesando nevermore.
e que é antes dende a túa perspectiva?
preguntaron os nenos EN VOZ ALTA.
antes é cando ías aparecer
mais aínda non se deu a circunstancia de que o fixeses
respondemos nosoutras EN VOZ ALTA
xa volo explicamos hai algún tempo
xusto cando nos matastes.
antes é poñerse diante: a quilómetros
da nosa incorporación á vida.
antes é cando se xerou esta merda
que vedes cos vosos ollos feridos
porque a merda vén de atrás
e ten tendencia a quedar
aquí e agora
sempre que fique o medo.
antes é tamén a esperanza maldita
de que todo poida modificarse
dende o principio
e que o medo non apareza.
antes nos aprendeu
que endexamais hai que morrer
sen abrir todas as ventás.

FIN DE LA GESTA DE NEVERMORE

esta es pues la historia de las niñas asustadas
las que llegaron de atrás pero consiguieron ir por delante
las mismas que explotaron el centro gris/ intransitable
/y obsceno.
las que hubo antes de ahora y regresaron de la muerte
atravesando nevermore.
¿ y qué es antes desde tu perspectiva?
preguntaron los niños EN VOZ ALTA.
antes es cuándo ibas a aparecer
pero aún no se dio la circunstancia de que lo hicieses
respondimos nosotras EN VOZ ALTA.
ya os lo explicamos hace algún tiempo
justo cuando nos matasteis.
antes es ponerse delante: a kilómetros
de nuestra incorporación a la vida.
antes es cuándo se generó esta mierda
que veis con vuestros ojos heridos
porque la mierda viene de atrás
y tiene tendencia a quedarse
aquí y ahora
siempre y cuando se quede el miedo.
antes es también la esperanza maldita
de que todo pueda modificarse
desde el principio
y que el miedo no aparezca.
antes nos ha enseñado
que jamás hay que morir
sin abrir todas las ventanas.

(Traducción de la autora)

Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK